سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان یزد انتخاب شد
1400-10-22

سید علیرضا سالار حسینی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انتخاب شد

توضیحات بیشتر

ورود