۱. کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این سامانه حاکم است.

ورود