بیمه مسافرتی که به عنوان یکی از خدمات تور می باشد در مقابل هزینه ها در هنگام درمان بیماری یا اتفاقات ناگهانی از مسافرین حمایت می کند.

در صورت نداشتن بیمه در سفر، مسافر مجبور می شود که هزینه های یک درمان جزئی یا یک جراحی کوچک را جبران نماید که این امر به نوبه خود می تواند هزینه های گزافی را بر دوش مسافر بگذارد. از این رو آژانس دیدنیهای کویر برای رفاه مسافرین و رضایت خاطر آنها، همه مسافران را در همه تورها، تحت پوشش بیمه مسافرتی قرار داده است.

ورود